Referat Årsmøtet 2012

Referat

Årsmøte i Grøtåshaugen hytteeierforening  6/4-12 

Tilstede var 26 hytter representert og 4 fullmakter totalt 30 stemmeberettigede.

 

1.      Formann ønsket velkommen

Formann  ble konstituert som møteleder

Referat ved sekretær.

 

2 stemmetellere valgt

 

Underskrivere av protokoll:

Inger  Klevstrand

Kristoffer Elvestad

 

2.      Årsmelding  lest av formann

 

Spørsmål:

En del av midlene  til vei ble  ikke brukt. Hvorfor ? Svar: Vann ble prioritert

Tilgang til hjemmesiden.:  Web-adressen  finnes i årsmeldingen.

 

Henstilt til styret i fjor om feier til området?   Det er glemt.  Hver hytteeier har eget ansvar for dette. Råd om at man skal være forsiktig med  å feie gamle tegelstenspiper selv.

Steinum påtar seg å sjekke om det kan organiseres felles feiing i hytteområdet og han meddeler styret om dette.

 

Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon

  

3.      Regnskapet  ble gjennomgått av kasserer.

Det ble påpekt at man ikke kan kreve inkasso på medlemmer som kun betaler frivillig avgift for parkering.

Det ble fra salen henstilt til at man betaler 500 dersom man ikke deltar i dugnaden.  Alternativ kan man gjøre en annen innsats til felles nytte.    Styret  bør i innkalling til dugnad oppfordre de som ikke deltar på dugnad  til å betale 500,-

 

Revisor leste revisjonsrapport og opplyst at det ikke var funnet feil i regnskapet. Åresregnskapet ble godkjent.

 

4.      Årskontingent: 

styret foreslår uendret kontingent  dvs 3000,- og 2500,- neste år.

Vedtatt ved akklamasjon

 

5.      Honorar til styret i form av fritak for årsavgift ble diskutert . 

Forsalg fra salen om at det gis rabatt på kontingent men ikke fullt fritak. 

Forsalg om at valgkomiteen får rabatt på 50%

Det fremkom en del spørsmål angående beskatning med mer  Styret valgte på denne bakgrunn å trekke forslaget  og kommer tilbake til neste år med et revidert forslag.

Det  ble imidlertid fra salen gitt uttrykk for at man støtter prinsippet om at styret får en godtgjørelse.

 

6.      Budsjett:

Justeringer:               Styret -15000

                        Prepping + 22000

                        Resultat +3000

 

Vedtatt ved akklamasjon

 

7.      Valg: 

Håvard Kvernerud valgt for ett år

Nytt styremedlem:  Jon Andreas Rognerud  valgt for 3 år

 

Vararepresentater:   Gjenvalg:       Mette  Vestengen

Laila Bratseth

Begge valgt for ett år

Revisor.  1 år : Genvalgt   Knut Olav Gåseby

Valgkomiteen :  Gjenvalgt  Inge Utstumo

Ny valgt :  Tore Nilsen   Begge for ett år.

 

8.      Informasjonsaker:

Kvernerud orienterte om vannanleggets status. Gjenstår smøring med fett på noen kraner.

Forslag om at pumpehuset merkes. Det vil bli gjort. Løpende informasjon finnes på hjemmesidene.

Leif Andersen orienterte om bom og vei.

Forslag : Refleks bør monteres på bommen. 

Fremkom og forslag  om utbedring av brattbakken , og forslag  om bedre stikkrenner.

Forslag om et lass sten (14/16) som kan brukes gjennom sommeren til løpende utbedringer.

 

Forslag om inkassobyrå til innkreving av kontingent :  Styret får fullmakt til å inngå slik avtale. Vedtatt  ved akklamasjon.

 

9.      Evt:  

Forslag om tynning  av skog.  Det bes om at styret inviterer til et møte med grunneierne til samtale om dette.

Oppfordring  om å skrive ut ”nødplakat” fra kartverket med kartreferanser til hytta i nødstilfeller.

    

Nordseter 6/4-12

  

Bent Larsen

Referent                                            Inger Klevstrand                  Kristoffer Elvestad