Årsberetning 2010

 

Årsberetning For Grøtåshaugen Hytteeierforening 2010 

 

Det har vært stor aktivitet i foreningen det siste året. Av arbeid som særlig har vært prioritert det siste året kan særlig nevnes arbeid med oppdatering av medlemslister og kontingentinnbetalinger,  samt utredningsarbeid knyttet til spørsmålet om eventuell brøyting på vinterstid inn til hyttene.

Styret:

Det har vært noen endringer i styret i forningen i løpet av det siste året. Knut Myklebust (kasserer)sa fra seg sitt verv i fjor høst. Hans etterfølger i styret er Bent Larsen, tidligere vararepresentant.  Inger Klevstrand gikk ut av styret i februar 2010. Det er ennå ikke valgt etterfølger for Inger. Styrets sammensetning og funksjon er dermed per. mars 2010:

Eirik Løkke, leder, Ingunn Seljehammer (sekretær), Håvard Kvernerud (styremedlem), Bent Larsen (styremedlem). Kassererfunksjonen deles per i dag mellom Eirik Løkke og Ingunn Seljehammer.

Medlemslister og kontingentinnbetalinger:

Her er det nedlagt et stort detektivarbeid. Så langt vi kjenner til er medlemslista nå helt oppdatert, dvs. at alle eierskifter som er skjedd i den senere tid er registrert og det er kjent hvem av medlemmene våre som skal betale helt og halvt medlemsskap. Styret er også kjent med at enkelte som kun har tomter betaler kontingent og at enkelte utenfor området betaler en ”støttekontingent”, noe vi setter pris på. Vi har nå registrert 90 betalende medlemmer, hvorav 68 betaler for helt medlemsskap (vei og vann), 28 betaler for halvt medlemsskap(kun vei) og 2 hytteeiere har tomt/betaler en støttekontingent.

Veiutbedring:

Det ble i løpet av fjoråret utbedret vei i øvre del av feltet. Med dette er veiene i hele området grøftet og utbedret. På grunn av manglende likviditet fikk vi utsettelse på betalingen for oppdraget. De samlede kostnadene for hele arbeidet ble 111020 kr.

Løypekjøring og brøyting:

Vi har per i dag avtaler om brøyting av vei inn til parkering, samt kjøring av preppemaskin i tilførselsveiene på Grøtåsen. Dette har fungert godt.

Inneværende år har vi i Grøtåsen Hytteeierforening bidratt med 25 000 kr, dvs. drøyt 250 kr per medlem til løypeprepparering. Disse pengene går til Nordseter Vel som har ansvaret for løypedriften på Nordseter. Vi er til sammen 6 hytteforeningen på Nordseter som alle bidrar på samme måte, ved siden av at Lillehammer kommune og de næringsdrivende på Nordseter gir sine bidrag til løypepreparering i området. Samlede bidrag utgjør omtrent 450 000 kr., som dekker kostnadene for leie av maskin, samt kjøring av løyper. For neste år vil vårt bidrag være 250 kr. per hytte, for 90 hytter, dvs. samlet 22 500 kr, altså noe lavere enn i år.

Vi har en fast avtale med Erik Lindstad om brøyting til parkeringsplassen. Her betaler vi i år 36250 kr. Dette beløpet indeksreguleres atter avtale. Fra i år har vi også vært med på å betale på andel av brøyting fra Nordseterveien og inn til ytre bom, sammen med Nordseter Sportell og Trondsmyra Hyttefelt. Her bidrar vi med 3000 kr. Det er også Erik Lindstad som brøyter dette partiet.

Dugnad:

Det ble avholdt dugnad i juni 2010. Det ble da fylt på grus på parkeringsplassen og veien ut mot ytre bom. Oppmøtet var på omkring 15 - 20 personer. Enkelte medlemmer som ikke hadde anledning til å møte (2- 3stk) har meldt tilbake til styret at de har gjort en innsats på veien i ettertid. 2 personer har også bidratt med 300 kr hver som et frivillig dugnadsbidrag.

Vannpumper:

 Det er en kjent sak at vannanlegget jobber over anbefalt kapasitet, og styret satte derfor av 60000 kr til utbedring av anlegget i fjor. Men på grunn av svak økonomi  har vi ikke ennå hatt mulighet til å igangsette utbedringsarbeid. De avsatte midlene videreføres dermed til neste budsjettår, og vi håper å få satt opp tilleggspumpe og dessuten gjøre nødvendige reparasjoner  i løpet av sommeren 2010.

Det har vært en kald vinter så langt, og vannposter, særlig øverst i anlegget har tidvis vært frosset. For tiden (uke 9) er vannpumpe øverst i anlegget ødelagt og trenger reparasjon. Dette vil bli prioritert, fordi pumpa ellers ikke kan stenges, uten at pumpa slås av.

Veikomiteen:

Komiteen, som består av Jan Erik Aamillom (leder), Kristian Dal og Arne Krogseter, har gjort et grundig utredningsarbeid gjennom året. Det er søkt om bruksendring for veien hos Lillehammer kommune og det er innhentet anbud på kulvertløsning og anleggsarbeid knyttet til å lage helårsvei. I tillegg til prosjekteringsarbeidet er det også innhentet prisestimat på brøyting av veien. Informasjon om dette og andre detaljer omkring prosjektet er tilsendt samtlige medlemmer, og med dette også et fullmaktsskjema for forhåndsstemmegiving ved årsmøtet 2010. Saken er meldt til årsmøtet for behandling og avstemning. For øvrig vises det til den utsendte informasjonen, samt foreningens nettside for oppdatert informasjon om veikomiteens arbeid.

Andre aktiviteter:

Styret har laget et skjema for refusjon av reelle reisekostnader knyttet til aktiviteter (styremøter osv.) for foreningen. Utgangspunktet for dette er at det synes rimelig at reisekostnader dekkes inn for dette frivillige foreningsarbeidet. Saken er meldt til årsmøtet for behandling og avstemning.

Reparasjon av ytre bom. Den ytre bommen har vært ødelagt gjennom flere år (siden 2003). Styret ønsker å få denne i orden igjen, og avsetter 10000kr til dette formålet.

Informasjonsskilt. Styret ønsker å sette opp et hyggelig informasjonsskilt som ønsker velkommen til Grøtåsen og samtidig informerer om parkeringsregler osv. Det settes av 10000 kr på budsjettet til dette.

 

Foreningens økonomi:

Vi hadde med oss et driftsunderskudd fra i fjor som har blitt dekket opp i år med økning i årskontingent. Kontingent har dette året vært 3350 kr for hele medlemmer (vei + vann) og 1000 kr for halvt medlemsskap (kun vei). Forholdet mellom hel og halv kontingent er svært stor og vil bli foreslått harmonisert i forhold til reelle kostnader ved årets årsmøte. Med dette er foreningens økonomi god, vi her en sunn likviditet og midler til å dekke inn uforutsette kostnader. (ca. 130 000 kr – 60 000 kr avsatt til vannanlegget= 70 000 kr i frie midler).

Grøtåsen Hytteeierforening på nett:

Vi har fått ny nettadresse siden i fjor.  Adressen til Grøtåsen Hytteeierforening er: www.hyttene.gratisnettside.no. Her finnes informasjon om styret, styremøter og styrereferater, samt informasjon om aktuelle saker som berører medlemmene i Grøtåsen Hytteeierforening. Vi prøver å holde nettsiden best mulig oppdatert. Styret tar gjerne imot innspill i forhold til nettsiden.

Registrering i Brønnøysundregisteret:

Foreningen har inne søknad til registrering i frivillighetsregistret per 1.3.2010.

 

Styret v/Eirik Løkke

  

Lommedalen 05. Mars 2010

Styreleder