Kunngjøring GD

KUNNGJØRING

ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HYTTEOMRÅDE 6 I FÅBERG ØSTFJELL (GRØTÅSHAUGEN, NORDSETER).

I hht. pbl. § 27-1 nr. 1 kunngjøres at det iverksettes arbeid med planendring for området. Hensikten er å endre reguleringsbestemmelsene slik at snøbrøyting kan utføres på veiene der.
Innspill/merknader til planarbeidet kan rettes til Jan Erik Aamillom, Faldalsveien 279, 1900 Fetsund eller på telefon 4785 5431 innen 8. juli 2009.