Søknad endring reguleringsbestemmelser


Fetsund 05.06.2009
Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen
Storgt. 170
2615  Lillehammer

Gjelder søknad om endring av reguleringsbestemmelsene for hytteområde 6 i Fåberg Østfjell.

Vi viser til vedlagte kunngjøring som kommer i GD en av de første dagene. Dette gjelder et arbeid som er iverksatt av Grøtåshaugen Hytteeierforening for å åpne muligheten for at snøbrøyting kan utføres i hytteområde 6 i Fåberg Østfjell, Grøtåshaugen på Nordseter.
Reguleringsbestemmelsene for området som ble vedtatt i Lillehammer kommunestyre den 25.01.79 gir ikke anledning til snøbrøyting. Årsmøtet til hytteeierforeningen i området har vedtatt å undersøke hvilke tiltak som er nødvendig for at snøbryting kan iverksettes. Undertegnede ble utpekt til å lede en komité med tre medlemmer som har kartlagt hvilke forutsetninger og tiltak som må på plass før foreningen kan ta stilling til om snøbrøyting skal iverksettes. Komiteen er også pålagt å utrede hvilke økonomiske konsekvenser en eventuell ordning med snøbrøyting vil få for foreningens medlemmer.
Denne kunngjøring er således satt opp fordi Grøtåshaugen Hytteeierforening har søkt Lillehammer kommune, i brev av 11.01.2009, om at reguleringsbestemmelsene for området revideres for å bringes i samsvar med det som ellers gjelder i Lillehammer kommune. Bakgrunnen er at bestemmelsene for hytteområde 6 er 30 år gamle og at medlemmene av hytteeierforeningen ser behovet for å justere reguleringsbestemmelsene, bl.a. for å kunne tillate snøbrøyting i området.
Vedlagt dette brev er også et kartutsnitt som viser området med alternative adkomsttraseer inntegnet og beskrevet. De brøytede veiene innenfor området vil være de samme, uavhengig av hvilken alternativ adkomsttrase som velges. Hytteområdet grenser i syd til skiløypetrase som vi må krysse i to-plans løsning. For øvrig er det ingen eksterne skibrukere i området.
Dersom det er innspill, spørsmål eller kommentarer til dette, så ber vi om at dette rettes til undertegnede pr. brev, e-post eller telefon. All kontaktinformasjon øverst på dette brev.

Med vennlig hilsen

Jan Erik Aamillom
(Leder av veikomiteen i
Grøtåshaugen Hytteeierforening.

Dette brev med 4 vedlegg er sendt adressater i hht. vedlagte adresseliste.