Kartbeskrivelse høst 2009

Grøtåshaugen Hytteeierforening
v/Jan Erik Aamillom
Faldalsveien 279
1900 Fetsund
(Leder av veikomiteen)

Mulig snøbrøyting i Hytteområde 6, Grøtåshaugen, Alt. 1 og Alt. 2.
Orientering om området.
Området ligger i hovedsak sydvendt i skråning opp mot Grøtåshaugen (merket på kart med høyde 923 m) og grenser i øst mot Tronsmyra. Området har en høydeforskjell på ca. 90 m, fra 780 moh. til 870 moh. Vei inn i området går forbi - og bak Lillehammer Sportell, tidl. Lande Høyfjellshotell, og fortsetter inn i hytteområdet slik Alt. 1 viser på kartet (grønn linje). Dette er også tilførselsvei på sommertid. Pga. høydeforskjellen i området vurderes også Alt. 2 (rød linje) siden denne traseen også fører inn i Hytteområde 6 med en slakere profil enn Alt. 1.
Beskrivelse av alternativene.
Alt. 1 (grønn linje).
Dette er dagens tilførselsvei til hytteområdet. På vinterstid avsluttes brøyting ved pilspiss på grønn linje hvor det er anlagt parkeringsplass. For å kunne brøyte inn i området må skiløypetrase legges parallelt med - og syd for dagens løypetrase i ca. 200 m. Kryss mellom løype og brøytet vei skjer ved bygging av kulvert ved pilspiss på grønn linje. Kulvert vil bli bygget i hht. tekniske krav fra Lillehammer Kommune og Nordseter Utvikling. Begge instanser er kjent med planalternativene.
Svakhet ved alternativet: Starter med en relativt bratt bakke og en skarp sving etter passering av skiløype.
Styrke ved alternativet: Eksisterende veinett kan benyttes med små utbedringer (utlegging av masse i skarp sving og nedgraving av - og utflating av den bratteste kneika i bakken rett etter passering av skiløpe). Berørte grunneiere er få og kjente med saken.
Alt. 2 (rød linje).
Denne traseen følger brøytet vei (i starten) fram til avkjøring til hyttefeltet ved Tronsmyra. Der tar alt. 2-traseen til venstre over bru over Nevla og krysser skiløype som vil bli lagt i kulvert. Skiløypetraseen vil her bli lagt ved siden av dagens løypetrase i en strekning på ca. 120 m. Snøbrøytet vei vil deretter følge trase med svak stigning og komme inn på hytteområdets veisystem på toppen av bratt bakke.
Svakhet ved alternativet: Krever mer omfattende oppgradering av adkomst-traseen som også berører flere hytteeiere som er grunneiere. Det er usikkerhet knyttet til brua over Nevlas bærekapasitet i ft. tyngre kjøretøy som f. eks. brannbil og andre tyngre nyttekjøretøyer. Adkomst til nedre del av hytteområdet kan uansett komme til å måtte benytte brattbakken som er svakheten i Alt. 1.
Styrke ved alternativet: Slakere profil på adkomstvei inn i hytteområdet.