Referat styremøte 02.12.2013

Agenda

Vei

 Klåpbakken har lagt stikkrenne under vei samt grøftet mot parkeringsplassen. Det ble også grøftet langsveien mot konteinerne.

Det ble lagt ned rør under veien etter hytte 3

Det ble grøftet langs veien fra hytte 3 inn til parkeringsplassen 

Rør ved inngang til parkeringsplassen ble renset (ved kontainerne)

Det ble grøftet på høyre side av vei /parkering fra konteinerne og innover 

 Et ekstra rør ble lagt under veien innerst på parkeringsplassen der vi har hatt isproblemer. Dette ble også isolert. Innløpet til det nye og gamle røret er dekket til med treplatting og isolasjon

Nytt rør ble også lagt i tillegg til det gamle under vei mot Slåtsveen (skiløypa). Vestsiden av denne veien er også grøftet opp mot Slåtsveen.

Nytt rør i tillegg til det gamle ble lagt under stikkvei inn til pumpehus ble lagt.

Vestsiden av brattbakken er grøftet.

Kantene på veiene er høvlet ned og veiene er gruset/skrapet 

 

Scootertransport:
Forslag om felles scootertransport på fredager i høysesong luftes på årsmøtet for å avklare interesse for dette.

 

Avtale tråkking
Avtale vedr tråkking av veiene i feltet etterspørres for å sikre at vi har avtale og kjenner pris. Ansvar: Kjell

Vann Status

 Faktura på nær 70 TNOK er kredittert, men foreløpig ikke avklart at ikke må betales. Vedlikeholdsprogram utsettes et år for å være sikre at vi har penger til å gjennomføre.

 Forenklet løsning for avlesning av vannmåler sjekkes. Ansvar: Håvard

 

Årsmelding
Underforbruk pga utsatt asfaltering og utsatt vedlikehold av vannanlegg må kommenteres i årsmeldingen.

Vi legger opp til å ha ca et års normalforbruk som reserve ved utgang av hver budsjettperiode. Det er ca 200 TNOK.
Årskontingent fastsettes i hht. dette.

Sparekonto vurderes opprettet. Ansvar: Jan Ove 

Tilbud på bom som åpnes med SMS etterspørres. Ansvar: Jan Ove 

Forberedelse til valg
Håvard går ut
Jan Ove er på valg

 


Lillehammer kommune, saksfremlegg, 05.03.2010

Lillehammer kommune

Saksframlegg

Saksb: Anders Breili Arkiv: HRENR 36 09/231-7 Dato:26.02.2010

REGULERINGSENDRING REGULERINGSPLAN NORDSETER /HYTTEOMRÅDE 6 - GRØTÅSHAUGEN

Vedlegg:1. Oversiktskart2. Kart med foreslåtte endringer, datert 25.01.103. Søknad datert 27.01.20104. Tegning: Kulvert for kryssing av skiløype5. Eksisterende plankart med bestemmelser for ”hytteområde 6”

Sammendrag:Grøtåshaugen Hytteeierforening søker om å endre gjeldende reguleringsplan for Grøtåsenved Nordseter. Det er ønske om å legge til rette for brøyting av veger i hytteområdet. Detteinnebærer endring av reguleringsbestemmelse som ikke tillater brøyting, at det må etableresen kulvert for kryssing av skiløype, justering av en skiløype og vegtrasé, og etablering av envegforbindelse som binder sammen to eksisterende veger i hytteområdet.Tjenesteområdeleder anbefaler at forslaget til endring legges ut til offentlig ettersyn.

Bakgrunn:I søknad datert 27.01.2010 søker Grøtåshaugen hytteeierforening om å endre gjeldendereguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan er fra 1976 og tillater ikke at veger brøytes.Oppstart av planprosessen ble annonsert i GD 8. juni 2009, og melding ble sendt tiloffentlige myndigheter og organisasjoner.

Fakta:Grøtåshaugen hytteeierforening foreslår å bygge en kulvert for kryssing av skiløype ogjustere veg og skiløype i forbindelse med kryssingen. I tillegg ønsker man å bygge envegforbindelse på 100 meter som binder sammen to eksisterende veger i hytteområdet.SøknadenHytteeierforeningen oppgir følgende grunner for søknaden:- Mange av hytteeierne er over 60 år og til dels eldre. For mange betyr mangel påbrøyting sterkt begrenset bruk av hyttene vinterstid. Flere i 60-års alderen har solgthyttene sine angitt mangel på tilgjengelighet om vinteren som en årsak til salget.- Brøyting vil gi økt bekvemmelighet. Man slipper omlasting fra bil til snøscooter ellertunge turer med oppakning opp til hytta. Yngre med små barn kan kjøre helt frem ogslippe å laste om barna i pulk.- Yngre hytteeiere anser tilgjengelighet som en selvfølgelighet i 2010.- Området blir tilgjengelig for sykebil og brannbil når utrykning er nødvendig for åredde liv og eiendom.Det er ikke full enighet innad i Grøtåshaugen Hytteeierforening, men 2 årsmøter har medflertall besluttet å søke om brøyting.PlangrunnlagetDet aktuelle området er kalt ”Reguleringsplan for hytteområde 6 i Fåberg Vestfjell,Grøtåshaugen” og omfatter en del av reguleringsplan for Nordseter. Planen er godkjent avLillehammer kommunestyre 04.06.1976.HyttefeltetOmrådet er dominert av granskog. Det er flere grunneiere i området og hyttene harpunktfester. Hyttene er oppført hovedsakelig på 1970 og 1980-tallet. I tillegg til bebygdepunktfester er det fortsatt flere punktfester som ikke er bebygd.I dette hytteområdet er det ikke tillatt med innlagt vann og avløpsløsninger.AtkomstHytteområdet har i dag vegforbindelse om sommeren. Det er to atkomstveger inn i områdetfra øst. Den nedre forbindelsen er mest brukt som atkomst om vinteren og harparkeringsplass ved inngangen til hytteområdet. Eventuell brøyting av veger i området vilomfatte så å si alt vegnett innenfor felt 6. Imidlertid er det en vegstrekning (kalt”Brattbakken”) som det er opplyst at det ikke er ønskelig å brøyte med bakgrunn i at dennekan bli brukt til aking og av skiløpere som benytter vegene i området. Forbindelsen oppfattessom uoversiktlig og det er risiko for at det kan oppstå kollisjoner mellom biler ogakende/skiløpere i dette området. Det er i stedet foreslått å etablere en ny vegforbindelselenger vest i hyttefeltet slik at hele hytteområdet likevel blir tilgjengelig med bil.Friluftsliv og skiløyperGjennom deler av området krysser ei skiløype. Skiløypa går fra sentrale deler av Nordseterog fortsetter nedover mot Gropmarka. Brøyting av vegen inn i hytteområdet innebærerkryssing av skiløypa. Det legges opp til at det etableres en kulvert for skiløypa under vegen. Itillegg må trasèen for skiløypa justeres noe på begge sider av kulverten.Selve hytteområdet har begrenset verdi som friluftsområde for andre enn hytteeierne.

Merknader

Etter kunngjøring om iverksetting av arbeid med planendring kom det flere merknader tilforslaget:

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 28.07.09: Fylkesmannen viser til at Nordseter ervurdert som et regionalt viktig friluftsområde, og har et løypenett som gjør Lillehammerattraktivt som vintersportsregion. Vinterstenging av veger har stor betydning for opplevelsenav ro og stillhet. Brøyting av vegene vil gi økt motorisert ferdsel og kan være konfliktfylt iforhold til friluftsinteressene. Kryssing av skiløype krever omlegging av løypetraseen og vilkunne medføre uheldige terrenginngrep. Ut fra de sterke fritluftsinteressene i området, vilFylkesmannen ikke anbefale at det åpnes for brøyting og motorisert ferdsel på vegen ihytteområdet vinterstid. Fylkesmannen er betenkt over presedensfaren ved en evt. åpning forvinterbrøyting i området, og forutsetter at konsekvensene av en evt. planendring blirdokumentert i den videre prosessen. Fylkesmannen tar forbehold om innsigelse dersomendringer anses å være i strid med viktige regionale friluftsinteresser. Det gjøresoppmerksom på at evt. endring av reguleringsbestemmelsene må hjemles i ny plan- ogbygningslov.

Lillehammer og Omland Turistforening (LOT), brev datert 10.07.09: LOT advarer motat Nordseters særpreg ødelegges av snøbrøyting i hytteområdene. LOT frykter forsmitteeffekten om reguleringsbestemmelsene endres, og fraråder at det tillates snøbrøyting påvegene i det nevnte området.

Nordseter Utvikling BA, brev datert 06.07.09: Nordseter Utvikling er i prinsippet i mot atdet gjøres endringer i reguleringsbestemmelsene i allerede etablerte hytteområder påNordseter, slik at snøbrøyting kan utføres på disse vegene i fremtiden. Nordseter Utvikling erredd for smitteeffekten i forhold til andre områder på Nordseter som på sikt vil stykke oppnaturlig ferdsel på ski, og forringe det fine miljøet på Nordseter i vinterhalvåret.

Nordseter Vel, brev datert 07.07.09: Nordseter Vel påpeker at Nordseters særpreg og unikeløypenett må bevares og videreutvikles. Det vises til at Nordseter Vel i samarbeid medkommunen, Nordseter Utvikling og Lillehammer og Omland Turistforening har tatt initiativtil å utarbeide en generalplan for stier og løyper på Nordseter. Nordseter Vel ønsker ikkebrøytede veger på Nordseter utover dagens omfang, og er i prinsippet i mot at det gjøresendringer i reguleringsbestemmelsene i allerede etablerte hytteområder på Nordseter, slik atsnøbrøyting kan utføres på disse vegene i fremtiden.

Vurdering:Administrasjonen oppfatter det slik at hytteeierforeningen har forsøkt å ta hensyn til innspillsom kom i forbindelse med kunngjøringen om planoppstart i juni 2009. Det er lagt vekt på åfinne en løsning som ivaretar hensynet til skiløypeforbindelsen gjennom området.Hytteeierforeningen oppgir også å ha gått i dialog med Nordseter Utvikling, berørtegrunneiere og maskinentrepenører.Det er lagt vekt på at brøyting av veger i hytteområder kan innebære risiko for kollisjonermellom biler og skiløpere eller akende. Hytteeierforeningen oppgir derfor at de ikke ønsker åbrøyte en vegforbindelse (”Brattbakken”) som kan være særlig utsatt for ulykker. Ut fra detteinnebærer forslaget til planendring at det anlegges en ny vegforbindelse slik at man ikkebehøver å brøyte den mest utsatte vegforbindelsen.Selv om hytteeierforeningen har forsøkt å løse direkte praktiske problemer i forbindelse medkryssing av skiløype og unngå brøyting av en vegforbindelse, er det imidlertid en delmerknader i forbindelse med varsel om planoppstart som er mer prinsipielle og dreier seg ombekymring for at brøyting vil ødelegge Nordseters særpreg, at brøyting kan ha en smitteeffekti forhold til andre områder på Nordseter og at brøyting er konfliktfylt i forhold til ferdsel påski.Blant hytteeierne i området er det også uenighet omkring det er ønskelig med vinterbrøyting,men administrasjonen legger til grunn at hytteeierforeningen har lagt vekt på at det er flertallblant medlemmene om å søke om en planendring som innebærer brøyting. Dersom sakensendes på offentlig ettersyn vil det bli gitt anledning for de berørte hytteeierne å komme medinnspill direkte til kommunen.Innkomne merknader ved varsel om planoppstart påpeker at en eventuell tillatelse til brøytingi Grøtåshaugen vil kunne ha en smitteeffekt i forhold til andre områder på Nordseter.Administrasjonen vurderer det imidlertid slik at det allerede foregår en omfattende brøytingav veger i hytteområdene på Nordseter, og at Grøtåshaugen er det siste større området somikke har vinterbrøyting. Administrasjonen oppfatter derfor ”smitteeffekten” som begrenset,da det i dage knapt gjenstår større områder som ikke brøytes i og omkring sentrale deler avNordseter. Dersom det åpnes for brøyting i det aktuelle området i Grøtåshaugen, vil det baregjenstå enkelte mindre områder omkring sentrale deler av Nordseter som ikke harvinterbrøyting.Administrasjonen er av den oppfatning at ønsket om brøyting i Grøtåshaugen ikke eroverførbar i forhold til ønsker om brøyting av veger i Statsalmenningen innover i FåbergØstfjell, da det innover fjellet er store arealer som vil kunne bli berørt, og områdene harmange brukerinteresser og verdier for vilt og friluftsliv i en betydelig større målestokk enn iGrøtåshaugen.En del av merknadene i forbindelse med varsel om planoppstart berører verdispørsmålomkring ”Nordseters særpreg” og det at det fortsatt bør finnes hytteområder utenvinterbrøyting. Det synes å være knyttet mye følelser til endringer som berører et større,tradisjonelt hyttefelt, og administrasjonen oppfatter det slik at det internt ihytteeierforeningen er betydelig uenighet om brøyting er ønskelig.Ut over foreslåtte endringer på plankartet må bestemmelse § 9 endres slik at den tillaterbrøyting av veger i hytteområdet. Administrasjonen foreslår at dersom det blir aktuelt å åpnefor vinterbrøyting må bestemmelse § 9 endres til følgende: ”I samsvar med kart datert25.01.10 tillates interne veger i området brøytet om vinteren. Det skal opparbeides planfrikryssing av skiløype før brøyting tillates igangsatt.”

Konklusjon:Administrasjonen konkluderer med at spørsmålet om brøyting i Grøtåshaugen i stor grad eret spørsmål om hvilke utvikling og endringer man ønsker i et eksisterende hytteområde. Deter i forbindelse med oppstart av arbeidet med planendringen blitt uttrykt en delmotforestillinger fra flere høringsinstanser, men disse er fremsatt før det forelå et konkretforslag til hvordan en vinterbrøyting skal gjennomføres.Tjenesteområdeleder anbefaler at forslaget til endring av reguleringsplan for ”Fåberg Østfjellhytteområde 6”, i Grøtåshaugen, legges ut til offentlig ettersyn. I samsvar med kart datert25.01.10 innebærer endringene brøyting av veger, etablering av vegforbindelse og justeringav skiløype- og vegtrase. Bestemmelse § 9 endres til følgende: ”I samsvar med kart datert25.01.10 tillates interne veger i området brøytet om vinteren. Det skal opparbeides planfrikryssing av skiløype før brøyting tillates igangsatt.”

Tjenesteområdeleder legger saken fram med slikt forslag til

V E D T A K :Forslaget til endring av reguleringsplan for ”Fåberg Østfjell hytteområde 6”, i Grøtåshaugen,kart datert 25.01.10, legges ut til offentlig ettersyn.Lillehammer, 26.02.10Bjørn Kristian Sveen Anders Breili

Tjenesteområdeleder Saksbehandler


Endelig søknad lillehammer kommune 01.02.2010

                                                                                                                         Grøtåshaugen Hytteeierforening 01.02.2010Lillehammer kommune
Tjenesteområde areal og miljø
Serviceboks
2626 Lillehammer
Att.: Anders Breili Sak: Revisjon av ”Reguleringsplan for hytteområde 6 i Fåberg Østfjell , Grøtåshaugen / Reguleringsbestemmelser / Forslag 04.06.76 /Stadfesta av fylkesmannen 15.06.79”


Vi viser til tidligere brev, kunngjøring og muntlig kommunikasjon med Lillehammer kommune og sender på denne måten en søknad om endring av reguleringsbestemmelsene for ovennevnte område der vi oppsummerer og kommenterer de synspunkter som er kommet fram så langt i de mottatte høringsuttalelser og hvor vi legger fram de synspunkter som taler for en endring av reguleringsbestemmelsene når det gjelder muligheter for snøbrøyting i området.

Etter kunngjøringen som sto i GD den 8. juni 2009 kom det fire brev fra berørte instanser. Disse var fra Nordseter Utvikling B/A (NU), Nordseter Vel (NV), Lillehammer og Omland Turistforening (LOT) og Fylkesmannen i Oppland (Fylkesmannen) og kopi av alle fire brev ble overlevert Lillehammer kommune i møte den 8. januar i år.

Fellesnevneren for alle fire er bekymring for at brøyting i Grøtåshaugen Hyttefelt (Hytteområde H6) ”-vil kunne ødelegge Nordseters særpreg vinterstid” (LOT) og at man er ”- redd for en smitteeffekt som på sikt vil stykke opp naturlig ferdsel på ski –” (NU). Fylkesmannen anfører ”- I tillegg vil etablering av planfri kryssing mellom veg og skiløype, samt utbedring og oppgradering av dagens adkomstveger, kunne medføre uheldige terrenginngrep.”

Grøtåshaugen Hytteeierforenings begrunnelser for å søke om endring av reguleringsbestemmelsene på dette punkt er følgende:

§  Alle blir eldre, området er 30 år gammelt og mange av hytteeierne er i 60-årene og til dels eldre. For mange betyr mangel på brøyting sterkt begrenset bruk av hyttene på vinterstid. De siste årene har flere i 60 års alderen solgt sine hytter og angitt mangel på tilgjengelighet vinterstid som en hovedårsak til salget. Dette er hytteeiere som har hatt et langt forhold til området.

§  Langt større bekvemmelighet.

o   Man slipper å laste om all bagasje fra bil til pulk eller scooter (f. eks. på fredag kveld) for å tråkke flere turer opp i området til hytta etter flere timers kjøring fra bostedet.

o   Eldre slipper å grue seg til tung tur med oppakning opp til hytta.

o   Yngre med små barn kan kjøre helt fram og slipper å laste om trette barn til en kald pulk.

§  Også yngre hytteeiere har uttrykt ønske om vinterbrøyting ut fra begrunnelser som angitt ovenfor, men også fordi de anser tilgjengelighet som en ”selvfølgelighet i 2010”.

§  Området blir tilgjengelig for sykebil og brannbil når utrykning er nødvendig for å redde liv og eiendom.

Det er selvsagt ikke full enighet innad i Grøtåshaugen Hytteeierforening, men 2 årsmøter har med solid flertall besluttet å gjennomføre en søknad til Lillehammer kommune samtidig som man undersøker hvilke økonomiske konsekvenser det har å få til de nødvendige anleggsmessige tilpasninger av veien. Foreningen har derfor hatt en ”brøytekomite”, ledet av Jan Erik Aamillom, i arbeid for å 1) klarlegge alle forhold omkring reguleringsbestemmelser og 2) hva det vil koste å tilpasse løype- og veitraseer på en måte som tilfredstiller grunneiere og myndigheter.

I den forbindelse har det blitt gjennomført befaringer med Nordseter Utvikling (2 ganger), berørte grunneiere og fem maskinentreprenører. På denne måten har vi kommet fram til en løsning med svært begrensede modifiseringer av dagens traseer.

På vedlagte tegning, basert på Lillehammer kommunes egne kart på internett, har vi tegnet inn en kulvertløsning for to-plans krysning av skiløype og vei inn i hytteområdet. Kulvertløsningen blir bygd ved enden av den vinterparkering foreningen i dag har (punkt A på tegningen). Den blir oppført som ”stålrørskulvert”  med innvendig effektivt tverrsnitt på 4 meters bredde og 3,5 meters høyde (vedlagte kulverttegning, side 1). Det er god, naturlig drenering fra kulverten som derfor blir delvis gravd ned i terrenget.  Skitraseen vil bli ført gjennom kulvertrøret og over røret vil det bli 80cm overdekning for vei med en bredde på 3,50 meter som avgrenses på sidene av autovern-rekkverk med et 1 meters høyt gjerde bak.

Fra kulverten vil det bli bygget en ny 200 meters trase for skiløype parallelt med eksisterende Nedre Grøtåshaugvei (strekning A til B2 på kartet). Sammen med kulvertløsningen er denne nyanlegningen det eneste som berører dagens traseer. Ellers vil det bli bygget en ny forbindelsesvei på 100 meter internt i hytteområdet for å knytte Nedre Grøtåsvei med Midtre Grøtåsvei (strekning D til E på tegningen). Denne traseen vil følge allerede etablert kraftgate. På denne måten blir ikke ”brattbakken” i Grøtåshaugveien en del av løsningen og faren for kollisjon mellom kjelkeakere på vei ned - og kjørende på vei opp i brattbakken er dermed eliminert. Dette har vært en av de vesentlige innvendinger fra de i hytteeierforeningen som har vært reserverte til vinterbrøyting.

Den foreslåtte løsning vil representere en jevn stigning på rette og oversiktlige strekninger inn i området.

De nye tilpasninger er tegnet som grønne, skraverte veitraseer på vedlagte kart. Den nye løypetraseen er tegnet som en blå trase fra C, i kulvert ved A til B2 på tegningen. Veitraseene vil bli bygget med stedlig fyllmasse og et 10 cm bærelag, 0 – 32. Ny veitrase (100 meters forbindelse, D til E) vil bli laget med samme standard som øvrige veier i området med 3,5 meters veibredde.

Vi mener derfor at skiløypetraseen som blir endret, ikke på noen måte forringes i forhold til dagens løsning. Skiløpere vil knapt merke noen endring og prepareringsutstyret vil få rikelig plass i kulvertløsningen. Vi mener således at Fylkesmannens bekymring om ”uheldige terrenginngrep” er hensyntatt i denne løsningen.

Veier som eventuelt vil bli brøytet er lokalisert i området innenfor den dobbelt opptrukne røde linje.

LOT og NU har uttrykt bekymring for at en tillatelse til å brøyte i Grøtåshaugen vil ha en smitteeffekt på andre områder på Nordseter. Dette framstår som litt underlig, da de fleste andre områder på Nordseter (jeg tar ikke med områdene ovenfor bommen ved Nordseter Fritidssenter) allerede  har vinterbrøyting.

Utbyggingen av området startet rundt 1980 og hovedmengden av de eksisterende hyttene ble bygd i perioden 1980 til 1995. Området ligger utenfor trafikkert område (både ski og fotturister) på Nordseter og det er en utbredt oppfatning blant stedets hytteeiere at de eneste som har brukt – og stadig bruker området vinterstid, er hytteeierne i området. Dette innebærer at brøyting i området kommer hytteeierne til gode og er ikke til sjenanse for noen andre. Grøtåshaugen Hytteeierforening er derfor av den oppfatning at brøyting i vårt område på ingen måte reduserer andres opplevelse av ”- Nordseters særpreg vinterstid”.   

Vi i Grøtåshaugen Hytteeierforening har respekt for de innvendinger som er framkommet og vi er selvsagt selv svært interessert i å ha et område hvor besøkende opplever at hytteeierne ivaretar natur og særegenheter på en respektfull måte. Dette er nedfelt i foreningens vedtekter (se § 1 i vedlagte kopi av gjeldende vedtekter) samtidig som vi skal ivareta medlemmenes interesser også for praktiske tiltak som gjennomføres på en, for naturen, skånsom måte.

Grøtåshaugen Hytteeierforening mener derfor at den trasémessige løsning som legges til grunn ikke har noen negative konsekvenser for området og, som i hht. hytteforeningens egne forventninger, vil bli bygd på en god måte, til beste for skigåere, grunneiere og hytteeiere.

Grøtåshaugen Hytteeierforening søker på denne bakgrunn om at ”Reguleringsplan for hytteområde 6 i Fåberg Østfjell, Grøtåshaugen”, datert 15.06.79, endres slik at vinterbrøyting av veiene i området tillates.

 

For Grøtåshaugen Hytteeierforening


_____________________________
                 Eirik Løkke
                     Leder             

                                                                                                              _____________________________________
                                                                                                                               Jan Erik Aamillom
                                                                                                    Leder av hytteeierforeningens brøytekomite


Informasjon veikomiteen 06.02.10

Hei alle sammen.

Vedlagt følger en oppsummering fra brøytekomiteens arbeid gjennom det
siste året. På bakgrunn av forrige årsmøtes mandat har vi sendt en
begrunnet søknad til Lillehammer kommune for å få åpnet muligheten for
snøbrøyting i området om hytteforeningens medlemmer ønsker det.

I oppsummeringen følger en innstilling fra brøytekomiteen som også blir
sendt styret i hytteforeningen som sak brøytekomiteen ber styret ta opp
på årsmøtet. I denne innstilling ber vi årsmøtet avgjøre om foreningen
ønsker snøbrøyting eller ikke. Og fordi denne saken har vært omfattet
med så stor interesse vil vi i komiteen legge til rette for at så mange
som mulig får anledning til å delta i avstemningen ved at de som ønsker
det kan fylle ut vedlagte fullmakt og sende den til styrets formann i
utfylt stand innen 20. mars.

Dersom man ved oppmøte på årsmøtet ønsker å endre standpunkt i forhold
til innsendt fullmakt er dette fullt mulig ved å trekke fullmakten
tilbake på årsmøtet og avgi stemme ved håndsopprekning.

Brøytekomiteen vil gjøre et sammendrag av denne informasjonen på
årsmøtet hvor det blir anledning til å drøfte hele saken. Da vil det
også være mulig å drøfte økonomiske løsninger når vi kjenner bedre til
hvor mange som evt. vil delta.

Brøytekomiteen har fått styrets adresseregister for utsendelse av dette
materialet og i noen tilfelle er det to navn knyttet til
hytteeiendommen. Vi sender til begge to, men understreker at i
avstemningen kan hver hytte kun være representert med én stemme.

Likeledes omfatter medlemslisten også de hytteeiere som har hytte
utenfor "Hytteområde H6" (foreningens opprinnelige område) uten at
brøytekomiteen er kjent med disse navnene. Hytteområde H6 er avgrenset
av en dobbelt rød linje på vedlagte kart. Vi må derfor be de som er i
tvil om å sjekke at deres hytte ligger innenfor den dobbelte linjen
siden en eventuell snøbrøyting kun vil gjelde for det opprinnelige
området. For de som har hytte utenfor område H6 er det satt opp et
tredje alternativ på avstemningsfullmakten som vi ber dere benytte.

Forhåpentligvis bidrar materialet til å klargjøre en oppfatning av
spørsmålet om brøyting selv om det nok fortsatt er ubesvarte spørsmål.
Disse kan reises på årsmøtet eller dere kan ta kontakt med undertegnede
i forkant om det er noe dere vil drøfte. Adresse og telefonnummer er
oppgitt under navnet.


Med vennlig hilsen
for Brøytekomiteen i
Grøtåshaugen Hytteeierforening

Jan Erik Aamillom
Komiteleder
Faldalsveien 279
1900 Fetsund
Mobil: 4785 5431
Mail: aamillom@c2i.net
 

Brøytesaken. beslutningsgrunnlag for Årsmøtet 2010.

Sak til Årsmøtet 2010 i Grøtåshaugen Hytteeierforening.Brøyting av veiene i hytteforeningens område.
Innstilling fra brøytekomiteen som ble nedsatt på årsmøtet i 2008 og med fornyet mandat i 2009. Komiteen har bestått av Jan Erik Aamillom (leder), Kristian Dahl og Arne Krogsæter.

Årsmøtet 2009 ba komiteen fortsette arbeidet med å avklare tillatelse fra Lillehammer kommune, vurdere alternative løsninger og innhente tilbud på nødvendige investeringer.

De alternative traseer for innkjøring i hytteforeningens område som har vært vurdert er:

1.       Gammel trasé gjennom gammelt hyttefelt (GT)

2.       Brattbakken (BB)

3.       Nedre Grøtåsvei med ny forbindelse til Midtre Grøtåsvei (NG)

(Veireferansene er vist på vedlagte kart over området.)Vurdering av de ulike alternativer:

Gammel trasé:

1.       God profil.

2.       Elendig kulvertløsning til sterk sjenanse for nærmeste naboer.

3.       Sterkt berørte nabohytter.

4.       Mer komplisert løsning; veimessige utfordringer.

5.       Flere ”eksterne” hytteeiere må godkjenne.

6.       Avtale må gjøres med Tronsmyra Hytteeierforening

7.       Dyreste alternativ (943.500 + mva = 1.180.000).

Brattbakken:

1.       Dårlig profil

2.       God kulvertløsning uten sjenanse for noen.

3.       Alt ligger innenfor vårt område.

4.       Skarp sving, hindrer oversikt og ”tilløpsfart”.

5.       Brukes til akebakke. Fare for kollisjon.

6.       Nest billigste alternativ (740.300 + mva = 925.000).

Nedre Grøtåsvei:

1.       God profil.

2.       God kulvertløsning (samme som for BB).

3.       Alt ligger innenfor vårt område.

4.       God oversikt over rette og relativt slake stigninger.

5.       Rimeligste alternativ (699.300 + mva = 875.000).


Basert på ovenstående momenter har brøytekomiteen, etter interne samtaler og samtaler med grunneiere og entreprenører, vurdert alternativene og kommet fram til at alternativ NG samlet, trasemessig og økonomisk, utpeker seg som det beste alternativet.

Med dette som grunnlag har brøytekomiteen –

1.       Sendt søknad til Lillehammer kommune v/Tjenesteområde Areal og Miljø om omgjøring av reguleringsbestemmelsene for området slik at snøbrøyting kan foregå. Behandling har startet og svar kan forventes til våren. Denne søknad er basert på alternativ NG.

Videre foreslår brøytekomiteen at –

2.       Årsmøtet for 2010, basert på vurderingene ovenfor, gjennomfører en avstemning hvor medlemmene stemmer for eller mot at veiene i området skal brøytes vinterstid.

 

Dersom svaret fra kommunen åpner for brøyting er det fortsatt foreningen som avgjør om det skal bygges og brøytes.

Som vedlegg til denne orientering er det en fullmakt som medlemmene kan benytte til stemmegivning på årsmøtet. Den fylles ut og sendes foreningens formann som tar dette med i opptellingen på årsmøtet. I denne fullmakten er forbehold omkring behandling av saken i Lillehammer kommune tatt med og at Nedre Grøtåsvei må bygges om noe i tillegg til 2-plans kryss med skiløypa som passerer ved parkeringsplassen vår.

 

3.       Årsmøtet for 2010 går inn for at alternativ NG (Nedre Grøtåsvei) velges som alternativ dersom foreningen, nå eller senere, ønsker å legge til rette for snøbrøyting i foreningens område, Hytteområde H6 i Fåberg Østfjell.

 Økonomi:

Tilbudet fra S&B Stenersen i Øyer framstår som det beste. Selskapet får gode skussmål både for økonomi og kvalitet på utført arbeide både fra tidligere kunder og konkurrenter. Brøytekomiteen anbefaler derfor at dette tilbudet legges til grunn for det videre arbeidet i foreningen.

Investeringer.

Tilbudet innebærer investeringskostnader på NOK. 875.000 inkludert merverdiavgift.

Foreningen må vurdere hvordan dette skal inndekkes:

1.       Skal alle uansett interesse for brøytingen delta i spleiselaget?

2.       Eller skal de som vil delta i spleiselaget være med å investere og la de andre komme inn etter hvert? Er det eventuelt et minimumsantall som må forplikte seg skriftlig? Eksempelvis betyr 40 deltagende hytter ca. 22.000 pr. hytte eller om 60 velger å delta, blir det ca. 15.000 pr hytte.

3.       Hvordan skal så de første eventuelt få tilbakebetalt deler av investeringen når nye kommer til senere? Eller skal senere innbetalinger gå inn i foreningens kasse?

4.       Avbetalingsordning, 7.500 første år og 7.500 andre år (basert på 60 deltagere)?

Antall interesserte vil kunne komme fram av stemmefullmakten som er sendt medlemmene for utfylling og returnering.

En slik investering vil med stor sannsynlighet innebære verdiøkning av hytteeiendommene på minimum 50.000 (ifølge Terra Eiendom, Lillehammer).

Brøytekostnader (årlig drift).

Dette er et område som sittende styre til enhver tid må vurdere ut fra aktuelle tilbydere og innleverte tilbud. For å få en idé om størrelsesorden har brøytekomiteen innhentet informasjon fra Sjusjøen Maskin om dagens prisnivå.

1.       Prisen for brøyting pr. år vil trolig ligge mellom 1.500 og 2.000 kroner avhengig av hvilken operatør som velges. Eksempelvis er årets pris 1.900 hos Sjusjøen Maskin.

2.       Denne avgift betales av dem som ønsker å være medlem av ordningen og er ikke avhengig av antall deltagere i området. Det er altså ingen tvang å være med i ordningen, men det forutsetter disiplin og oppriktighet fra de som velger å stå utenfor ordningen.

3.       Brøyting skjer ved snøfall og før helger og ferieuker. Adkomst utenom dette og ved store snøfall kan avtales med operatør (Sjusjøen Maskin om de er operatør).

4.       Prisen dekker brøyting av tilførselsveier, som beskrevet i pkt. 3, og fram til deltagende hytter med inntil to biloppstillingsplasser ved hytta.

5.       Hytteeiere som deltar i ordningen står ansvarlig for å merke innkjørsel og ønsket biloppstillingsplass(er) med stikker. Oppstillingsplassene klargjøres for brøyting.

6.       Det er forhåndsfakturering som sendes til hver enkelt hytteeier.

7.       Hytteforeningen må avklare brøyting av parkeringplassen med brøyte-operatør.

8.       Som motpost slipper forening utgifter til løypepreparering. Pt. 16.000 pr. år.

 Andre forhold og momenter

1.       Dersom foreningen velger å brøyte veiene vil parkeringsplassen fortsatt opprettholdes med brøyting, men hvor arealet kanskje kan reduseres noe som følge av at mange vil parkere ved hyttene.

2.       Brattbakken vil fortsatt bli brukt som tilførselsvei inn i området på sommerstid, i alle fall for de som har hytter i Øvre Grøtåsvei. Andre kan kanskje variere.

3.       NG-løsningen innebærer at Brattbakken kan tas ut av brøyteplanene, helt eller delvis, dersom det ikke er deltagerinteresse fra hytteeierne nederst og nærmest parkeringsplassen. På den måten elimineres en dårlig brøyteløsning hvor akere og kjørende kunne risikere å kollidere kraftig.

4.       Med Nedre Grøtåsvei som tilførselsvei inn i området vil kjørestrekningen for de som har hytte i Øvre Grøtåsvei bli ca. 600 meter lengre, men dette gjelder bare vinterstid.

5.       Avkjøringene til hver enkelt hytte vil fungere som møteplasser.

6.       Alle entreprenører som har vært på befaring har bekreftet at veiene i området er kvalifiserte for snøbrøyting (med noe mindre vedlikehold).

7.       Veier som kan omfattes av en evt. brøyteordning er rammet inn på kartet med to røde linjer.

8.       Sommerbommen må flyttes til adkomstsiden av kulvertløsningen. På denne måten sikrer vi hele området mot uvedkommende. I dag er det ikke sikring av Nedre Grøtåsvei. Ny bomplassering er markert på vedlagte kart.

9.       Dersom foreningen ønsker å gjøre Brattbakken mindre bratt og med mindre krapp sving, så er dette mulig å få utført når vi likevel eventuelt har maskiner i området for ca. 100.000, men dette ligger utenfor entreprisen som gjelder tilrettelegging for snøbrøyting og må vurderes separat.

 Brøytekomiteens møter og annen kommunikasjon.

 Det har vært gjennomført befaringer i området med følgende entreprenører:

1.       Gausdal Maskin, Gausdal

2.       Ole Dagsveen, Lillehammer (tilbud mottatt)

3.       Sjusjøen Maskin (2 ganger), Sjusjøen

4.       Anlegg Øst,  Lillehammer

5.       S&B Stenersen, Øyer (tilbud mottatt)

Det har vært gjennomført befaring med berørte grunneiere og interessentorganisasjoner:

1.       Ruth Roverud Tollefsen

2.       Jon Bjørstad

3.       Arnt Sverre Høstmælingen har blitt spesielt orientert om svingen i Brattbakken i telefonsamtale.

4.       Nordseter Utvikling (2 ganger)

Alle grunneiere er invitert til orienteringsmøte den 13. mars:

1.       Kristian Dahl, Fåberg (forhindret, men orientert gjennom komitearbeidet)

2.       Jon Bjørstad, Lillehammer

3.       Ruth Roverud Tollefsen, Nordseter

4.       Kjell Rusten, Øyer

5.       Arnt Sverre Høstmælingen, Lillehammer

6.       Leif Gunnar Røislien, Lillehammer

Det har vært gjennomført 3 møter med Lillehammer kommune og diverse telefonsamtaler

Saken har vært offentlig kunngjort i lokalpressen (GD) 8. juni 2009.

Saken med veibeskrivelse, begrunnelse og kart ble sendt 6 offentlige instanser, 4 interesseinstanser og 6 grunneiere.

 Fire tilbakemeldinger kom, fra:

1.       Nordseter Utvikling (NU)

2.       Nordseter Vel (NV)

3.       Lillehammer og Omland Turistforening (LOT)

4.       Fylkesmannen i Oppland (FO)

De innvendinger som framkom er hensyntatt i foreslått løsning og ellers adressert på en respektfull måte i søknaden til Lillehammer kommune.


Fullmakt til Årsmøtet 2010

Avstemningsfullmakt til Årsmøtet 2010 i Grøtåshaugen Hytteeierforening (”hytteforeningen”).

Denne sendes leder           Eirik Løkke, Slalåmveien 49, 1350 Lommedalen,
evt. scannes og mailes til:  eirik.loekke@ntg.no.

Utfylles og returneres snarest, og senest 20. mars av hensyn til Eiriks avreise fra Lommedalen før Påske.

I forbindelse med avstemning om brøyting av veiene i Grøtåshaugen hytteområde (område H6) gjelder dette som min/vår stemme. Stemmegivning er tilkjennegitt med kryss i valgt formulering.

 1. Jeg/vi stemmer for at veiene i hytteforeningens område brøytes vinterstid.

Jeg/vi erkjenner at igangsetting av snøbrøyting er avhengig av at Lillehammer kommune endrer reguleringsbestemmelsene for hytteforeningens område. Slik bestemmelse kan komme i etterkant av hytteforeningens årsmøte.

Jeg/vi er kjent med at det er en forutsetning for å få til snøbrøyting at noe ombygging av veiene er nødvendig og at dette har en økonomisk konsekvens for meg/oss som er avhengig av hvor mange hytteeiere som vil delta i ordningen.  

Stemmegivningen støtter evt. igangsetting av slik arbeid og jeg/vi støtter brøytekomiteens forslag om å benytte alternativet  ”Nedre Grøtåsvei”.

2. Jeg/vi stemmer mot at veiene i hytteforeningens område brøytes vinterstid.

3. Jeg/vi har hytte utenfor område H6 og vil ikke bli berørt av en eventuell brøyting og avstår derfor fra å stemme.


Jeg/vi erkjenner at min/vår hytteeiendom har én stemme ved avstemningen.

Denne stemme gjelder ved avstemningen på årsmøtet 2010.
Dersom jeg/vi ønsker å endre dette ved oppmøte på årsmøtet vil det bli tilkjennegitt ved avstemningen ved at denne fullmakt blir trukket tilbake og at stemmegivning på årsmøtet skal telle.

Stemmen gjelder for hytte ________________________________________________________________
                                                     
Angi gårds-, bruksnummer og feste eller hytteadresse eller hytteeiers navn


________________________________________
Sted og dato

________________________________________   _____________________________________
                                      Signatur 1                                                                                     evt. Signatur 2

Navn og adresse med blokkbokstaver:

_______________________________________      _____________________________________
                                        Navn                                                                                                    Navn
_______________________________________      _____________________________________
                                     Adresse                                                                                              Adresse
_______________________________________      _____________________________________
                               Postnr. og –sted                                                                               Postnr. og -sted