Referat Styremøte 17.10.11

Styremøte ble avholdt på Hotell Scandic Edderkoppen , Oslo. De enkelte saker som ble behandlet var: 14/11: Vannanlegget – status: Håvard gjennomgikk status for oppfølging av vannanlegget. Forrige vinter med barfrost medførte omfattende frostskader på anlegget. Siden sist er en lekkasje lokalisert, gravd opp og reparert. Videre er 2 kraner byttet, 2 kraner som er midlertidig reparert skal kontrolleres og evt repareres før vinteren. Det er innkjøpt isolasjonsmatter og Håvard har skåret til og lagt på plass disse i alle vannkummene slik at de skal være bedre beskyttet mot frost til vinteren. Håvard har også nummerert alle vannpostene med små plastmerker slik at det skal være lettere for medlemmene å rapportere inn feil når man unikt kan identifisere hver vannpost. Strøm vil bli satt på ”Elvestad-kablene” i løpet av neste uke. Styret var meget fornøyd med arbeidet som er gjort. Håvard har nedlagt et betydelig arbeid med vannanlegget i løpet av sommeren og høsten . 15/11: Vei – status: Leif orienterte. Det er foretatt grøfting av containerplassen og kjørt på masse her slik at vannproblemet rundt disse er blitt mindre. Videre utbedring av ytre vei har måttet utstå i år pga usikkerhet rundt økonomien på reparasjon av vannanlegget. Det er planlagt utbedring ved lokal entreprenør av ”brattbakken” og ytre vei. Det vil bli foretatt befaring og avklaring av detaljer omkring dette til våren når økonomien er avklart. Bommen ved innkjøring ytre vei har fått lås med samme nøkkelsylinder som indre bom. Den vil bli låst når alle som har meddelt behov for nøkler har fått det. Det vil bli bestilt 20 nye nøkler. Bestillingen har blitt forsinket pga problemer med autorisering av bestillermyndighet til det nye styret. Det skal nå være i orden . Styret vedtok å anmode Sportellet om at man kunne oppbevare en ”reservenøkkel” hos dem slik at folk kan henvende seg der dersom man har glemt egen nøkkel. Jan Ove sender mail til de som kun betaler for parkering om mulighet for å bestille nøkler. 16/11: Økonomi ble gjennomgått. Det var for tiden 30 utstående kontingentfordringer. Dette ville nå bli purret. Vi har foreløpig en greit reserve på konto, og under forutsetninger om at det ikke påløper store ekstrautgifter i løpet av vinteren ser det ut til at man i år kan bygge opp et etterlengtet vedlikeholdsfond for fremtidige utbedringer av vei og vann 17/11: Eventuelt. Det ble ikke tatt opp spesielle saker under eventuelt. Neste styremøte blir primo februar 2012. Oslo 17.10.11 Bent A Larsen sekretær