Referat fra møtet 11. mai 2011

Referat fra styremøte 11.5.11 Styremøte ble avholdt hjemme hos Ingunn. Alle fra både det nyvalgte styret samt Eirk og Ingunn fra det gamle styret møtte. Ingunn har satt en standard for servering på styremøtene som det blir vanskelig å følge opp for det nye styret…. Foreningens nye styre konstituerte seg med følgende verv og arbeidsfordeling: 1. Formann: Petter Heyerdahl 2. Kasserer: Jan Ove Ulven 3. Sekretær: Bent A Larsen 4. Ansvarlig for vann: Håvard Kvernerud 5. Ansvarlig for vei: Leif Freddy Andersen Eirik og Ingunn gikk gjennom status for foreningen og overleverte praktisk info og diverse adresseinfo til det nye styret. De enkelte saker som ble behandlet var: 07/11: Årsmøtereferat ble gjennomgått og godkjent. Det legges ut på hjemmesiden og sendes alle medlemmer sammen med kontingentgiro. 08/11: Ytre bom: Ingunn og Eirik refererte. Man vil forsøke å få bommen låst i løpet av sommeren. 09/11: Vei: Det ble gitt referat om veiens tilstand. Veien inn til parkeringsplassen er svært skadet etter vinteren og det nytter nok ikke å få utbedret dette ved dugnad. Veiansvarlig (Leif Freddy) vil gå opp veien med Mesta og få et prisoverslag for utbedring. 10/11: Vann: Det ble orientert om status . Det er fortsatt ikke avklart fullt om hvilke skader som frosten har forårsaket. Dette vil bli avklart i løpet av nærmeste tid. Vannansvarlig (Håvard) har ansvar for å få stengt av strømmen på elvestadkabelen som har stått på til nå. Man vil i løpet av sommeren få gått over anlegget og laget liste over hvilke utbedringer og reparasjoner som trengs. 11/11: Økonomi ble gjennomgått. Vi har foreløpig en greit reserve på konto, men det forventes mulige økte utgifter til reparasjoner av både vei og vann. Alle regnskapsforhold blir nå i varetatt av Jan Ove. Ingunn og Eirik sørger for at kontodisposisjon med mer overføres til Jan Ove. Sakene 12/11 og 13/11 er omtalt innledningsvis. 13/11: Eventuelt. Det ble vedtatt å opprette et eget felles dokumentlager på nettet for foreningens dokumenter slik at alle i styret har tilgang til disse etter behov. Det ble opprettet en egen konto på Google til dette formål. Videre ble det opprettet et email-gruppe på Google hvor alle styremedlemmer er deltagere. Dette for lett å kunne fordele beskjeder og informasjon mellom medlemmene i styret. Det ble vedtatt å kalle inn til dugnad lørdag 18/6 kl 14-18 . Medlemmer som ikke møter oppfordres til å betale 500,- i.h.t til årsmøtets vedtak. Vi bør og spørre i innkallingen om noen kan påta seg å stille med litt lett servering under dugnaden. Petter og Leif sørger for at det blir levert grus før dugnaden. Neste styremøte ble fastsatt til mandag 22/8 kl 1830 på Edderkoppen i Oslo. Oslo 12.5.11 Bent A Larsen sekretær