Styret 2013/14

Funksjon

Navn Adresse Epost Tlf
Leder Petter Heyerdahl

Kilehagen 4 ,1430 Ås

phheyerdahl@gmail.com
91599599

Sektretær

Jon Andreas Rognerud Feltspatveien 9, 1430 Ås jon.andreas.rognerud@gmail.com
92896918
Medlem Vei  Kjell Steinum  

 k-steinu@online.no

 
Medlem Vann Håvard Kvernerud 
Bjerkealleen 39, 1385 ASKER

havard.kvernerud@ntg.no

41900347
Kasserer Jan Ove Ulven
Maria Terasse 9,1339 Sandvika

joulven@gmail.com

46950450
Vara  Bente Øverjordet
Aksel kristensen

   
Valgkommite Inge Utstumo Folloveien 15, 1400 SKI iuti@online.no 64871505
Valgkommite Tore Nilsen

Revisor Knut-Olav Gaaseby Fiolveien 2, 1825 TOMTER knut.gaaseby@skibv.no

Referat styremøte 27.05.2013

Konstituering:

Styret har fordelt rollene som følger:

Leder: Petter Heyerdal

Kasserer: Jan Ove Ulven

Vannansvarlig: Håvard Kvernerud

Veiansvarlig: Kjell Steinum

Sekretær: Jon Andreas Rognerud 

 

Vann:

Vi har mottatt en regning på ca 70 000 for vannforbruk vinter 2011. Forbruket var høyt pga frostskade og påfølgende lekkasje. To tiltak ble avtalt:

1: Søke Lillehammer kommune om å få ettergitt hele eller deler av regningen. Ansvar: Jan Ove

2: Sjekke mulighet for å installere vannmåler som stopper vanntilførselen om vi får tilsvarende lekkasje igjen. Ansvar: Håvard

 

Bidrag til løypepreparering:

Tilskudd til løypepreparering til Nordseter utvikling er økt fra 250 til 400 pr hytte fra 2013. Antall enheter er redusert til 77, da det representerer antall hytter i feltet. Tidligere ble det også betalt for de tomtene som ikke er bebygd.

Vei:

Vedlikehold av veien sommer 2013: Det er planlagt å få gjort et større vedlikeholdsarbeid i løpet av sommeren. Derfor utsettes dugnaden. Dersom det er behov kan dugnad organiseres i høstferien. 

Vedlikehold av veiene planlegges i samarbeid med Klåpbakken eller annen entreprenør. Forslag til tiltak, kostnadsestimat og tidsplan gjennomgås i styret på mail, evt telefonmøte før tiltak startes. Ansv: Kjell

På årsmøtet 2013 ble det varslet vedlikeholdsbehov på veistubb innerst i midtre grøtåsvei. Denne veistubben er ikke del av veinettet i hyttefeltet, men er en privat stikkvei. Vedlikehold må derfor besørges av de som bruker den.

Oversikt over hvilke veistrektninger som er hytteeierforeningens ansvar lages og arkiveres på  foreningens gmail-konto. Ansvar: Kjell

Telenors bruk av veiene: Det sjekkes hvem som bruker veiene utenom hytteeierforeningens medlemmer. Disse kontaktes for å inngå avtale om vederlag for slik bruk. Ansvar: Kjell

Hjemmesiden:
Det legges ut linker til aktuelle aktører. Herunder nordseter.no, nordseterutvikling.no og evt andre. Ansv: Jon Andreas

Oversikt over hvem som eier de forskjellige hyttene fremskaffes og arkiveres på foreningens gmailkonto. Ansv: Jan Ove.

Signerte referater fra årsmøtet legges ut på foreningens gmailkonto. Ansv: Jon Andreas 

Skjema for refusjon av kjøreutgifter lages. Satsen er 1,4 kr/km. 0,3 kr/km for passasjer. Ansv: Håvard


Referat styremøte 17.03.2014

Referat fra styremøte 17.03.2014

Til stede: Petter Heyerdal, Kjell Steinum, Jan Ove Ulven, Jon Andreas Rognerud

Møteleder: Petter Heyerdal

Referent: Jon Andreas Rognerud

Saker:

Gjennom gang av regnskap og budsjett:
Regnskap 2013/14 og forslag budsjett 2014/15 ble satt opp. Dette sendes ut med innkallingen og gjennomgås på årsmøtet.

 Styrets årsberetning:
Styrets årsberetning ble skrevet i møtet. Sendes ut med innkalling til årsmøtet.