Styret 2012

Funksjon

Navn Adresse Epost Tlf
Leder Petter Heyerdahl

Kilehagen 4 ,1430 Ås

phheyerdahl@gmail.com
91599599

Sektretær

Laila Bratseth

Manglerudveien 48, 0678 OSLO

lailabr@live.no
  
Medlem Vei Jon Andreas Rognerud
Feltspatveien 9, 1430 Ås

jon.andreas.rognerud@nidar.no

92896918
Medlem Vann Håvard Kvernerud
Bjerkealleen 39, 1385 ASKER

havard.kvernerud@ntg.no

41900347
Kasserer Jan Ove Ulven
Maria Terasse 9,1339 Sandvika

joulven@gmail.com

46950450
Vara  Mette Vestengen
   
Valgkommite Inge Utstumo Folloveien 15, 1400 SKI iuti@online.no 64871505
Valgkommite Lisbeth Riiser
Fjellvegen 5, 1929 AULI
lisbeth.riiser@hotmail.com
Revisor Knut-Olav Gaaseby Fiolveien 2, 1825 TOMTER knut.gaaseby@skibv.no

Styremøte 03.06.2012

Sak 1: Konstituering
Ny sekretær: Jon Andreas Rognerud
Nytt medlem valgkommite: Tore Nilsen

Styrets sammensetning er lagt ut som egen artikkel på hjemmesiden.

Sak 2: Dugnad 2012
Dugnaden blir 30. juni kl 15:00. To lass 14/16 til tetting av hull bestilles for levering før dugnaden. Rådfør om kvalitet ved bestilling. Leveres på parkeringsplassen (1/1 lass), midtre grøtåsvei (1/2 lass) og midt i øvre grøtåsvei (1/2 lass) Ansvar Leif

Sak 3: Utbedring vei
Følgende prioriteres innenfor vedtatt budsjett for 2012/13:
1: Grøfting/stikkrenne i brattbakken
2: Utbedring ytre vei

Sak 4: Hugst
Oppfordring fra årsmøtet om innkalling av grunneiere til møte om felles hogst ble diskutert. Styrets oppfatning er at dette er en sak mellom hver hytteeier og aktuell grunneier.

Neste styremøte:
Avholdes i oktober. Aktuelle saker: Status vei og budsjett.


Dugnad 2012

Dugnaden blir 30. juni kl 15:00. To lass 14/16 til tetting av hull bestilles for levering før dugnaden.

Referat fra styremøte 11.10.2012

 

Sak 3.2012 Vei

Opprinnelig planlagte utbedringer i september 2012 måtte utsettes grunnet uforutsette hendelser hos Tor Klåpbakken. Det er kjørt på masse fra konteinerne og utover mot ytre bom slik at veien er brøytbar gjennom vinteren.

Gjenstående planlagte utbedringer tas opp igjen etter vintersesongen 2013.


Sak 4.2012 Hugst 

Notat fra Petter ble gjennomgått. Grunneierne er kontaktet. Bjørstad har plan om flatehugst i vinter. Øvrige grunneiere har rutine for hugst etter avtale med nabo og grunneier. Fjellved på Sjusjøen er kontaktet. De tilbyr hugst og evt bortkjøring etter faste timepriser. Disse må kontaktes av den enkelte hytteeier som ønsker hugst. 


Sak 5.2012 Økonomi

Det er brukt 14 500 av budsjett på 70 000 til veivedlikehold.
Det er også brukt mindre enn budsjett på flere andre poster. Underforbruk pr i dag på vann er på 35 000. Pr september har vi derfor et resultat på 127 000. 

 


Sak 6.2012 Eventuelt

Endringer i styret:

Leif Freddy Andersen går ut av styret, da han har solgt hytta si.

Vararepresentant Mette Vestengen og Laila Bratset kontaktes for å fylle styreplassen

 

 Neste møte hodes torsdag 7. mars kl 18:00