Vedtekter

Link til PDF versjon som er riktig formatert: https://drive.google.com/file/d/0B2reB3qx_yYDRm1IcFJUN3hsSlk/view?usp=sharing    

VEDTEKTER FOR GRØTÅSHAUGEN HYTTEEIERFORENING MED VIRKNING FRA: 24/3-2016

§ 1 Formål

Grøtåshaugen Hytteeierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter ved å

 

 

§ 2 Virkeområde

Grøtåshaugen Hytteeierforenings virkeområde er begrenset til hyttefelt H6 på Nordseter i tillegg til delansvar for tilførselsveiene til området H6, samt vedlikehold og drift av felles vannanlegg.

§ 3 Medlemmer

De som har hytte i den mørke delen av kartet vist her, har medlemskap i Grøtåshaugen Hytteeierforening. Det regnes ett medlemskap per hytte.

Foreningens medlemmer er forpliktet til å delta på minst én av foreningens dugnader i året. Manglende deltagelse skal kompenseres ved andre fortjenstfulle aktiviteter for foreningen eller ved å betale fritaksgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av foreningens årsmøte.

§ 4 Kontingent

Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Medlemsåret følger foreningens regnskapsår som starter 1. mars og årskontingenten skal være betalt innen 1. juli i medlemsåret.

Vedtekter for Grøtåshaugen Hytteeierforening 24.03.2016

§ 5 Tillitsvalgte

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer; leder, sekretær, kasserer og to

styremedlemmer. Personene blir valgt på årsmøtet for 3 år av gangen. Styret

konstituerer seg umiddelbart etter årsmøtet og styremedlemmenes verv blir

bekjentgjort i referatet fra årsmøtet. I tillegg skal årsmøtet velge 2

vararepresentanter til styret, 2 medlemmer til valgkomiteen og én revisor.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved

stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes i Påsken. Innkalling skjer

skriftlig til medlemmene med minst 3 ukers varsel. Sammen med innkallingen

sendes regnskap og styrets årsberetning. Revisjonsrapport fremlegges senest ved

årsmøtets begynnelse.

Årsmøtesaker:

1. Konstituering

Valg av møteleder, sekretær, stemmetellere og 2 til å underskrive protokoll

sammen med møteleder

2. Styrets beretning

3. Årsregnskap med revisors beretning

4. Ansvarsfrihet for styret

5. Valg iht. § 5

6. Godtgjørelse til styret

7. Økonomi, fastsettelse av årskontingent og andre gebyrer

8. Innkommende saker

Saker som medlemmene ønsker å fremme må være styret skriftlig i hende

senest 6 uker før årsmøtet skal holdes.

9. Eventuelt

Det kan ikke fattes beslutning i saker som tas opp under dette punkt med

mindre ¾ av medlemmene er tilstede.

Rett til deltagelse på årsmøter har kun medlemmer/husstandsmedlemmer, med

mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

Ved avstemning har hvert medlem (hytte/tomt) én stemme. Skriftlig fullmakt kan

gis. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtende medlemmer med

mindre annet er bestemt (jfr. §§ 7, 8 og 9).

Medlemmene kan kreve at avstemning skjer skriftlig.

Protokollen fra årsmøtet sendes samtlige medlemmer sammen med kontingentkrav

innen 1. juni.

Vedtekter for Grøtåshaugen Hytteeierforening 24.03.2016

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 10 av medlemmene skriftlig forlanger dette.

Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel.

§ 8 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av foreningen eller sammenslutning med annen forening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Sak om dette må være bekjentgjort skriftlig for medlemmene minimum 6 uker før årsmøtet avholdes. Godkjent beslutning krever at minst 50 % av medlemmene har avgitt stemme og at minst ¾ av avgitte stemmer er for oppløsning eller sammenslutning. Stemmegivning skal skje skriftlig og kan skje pr. post.

En slik beslutning skal omfatte hvordan foreningens aktiva og passiva skal disponeres. Styret fremlegger revidert opplisting av aktiva og passiva til foreningens årsmøte.