Referat Årsmøte 2009

 


REFERAT ÅRSMØTE NORDSETER FJELLSTUE 10. april 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formann ønsker velkommen til 27 stemmeberettigede.
Møteleder: Eirik Løkke
Referent: Ingunn Seljehammer
Signering av protokoll: Bjørn Lindgren og Håvard Kvernerud.

Innkalling: Godkjent
Styrets beretning: Godkjent.
Regnskap: Godkjent.
Ansvarsfrihet for styret: Godkjent.
Budsjett: Godkjent


Styrets årsberetning:

Utbedring av vannanlegg: Det eksisterende vannanlegget har for lav kapasitet. De som bor øverst mister vannet når det er stor belastning som feks i påsken.
Det har vært gjort befaring i anlegget sommeren 2008, og det ble konstatert at pumpe og vannledningssystemet jobber under noe for høyt trykk. Dette øker faren for at systemet får lekkasjer eller at pumpe/ vannledning går i stykker. Rørleggerfirmaet Jørstad mener at en hjelpepumpe på toppen vil løse dette problemet. Det kom innspill på møtet om at ekstra pumpeforsterkning noe lenger ned i anlegget kan løse dette billigere og bedre enn en vakuumpumpe på toppen. Styret kontakter kyndige medlemmer og jobber videre med saken. Det settes av 60000 til eventuell bygging av nytt pumpehus og ny pumpe på budsjett 2009.

Løyper: Styreformann Eirik Løkke refererte fra Nordseter vels årsmøte samme dag ang kostnader til skiløypene. Totalt sett koster det 450000 inkl. mva å drifte dette.
Vårt bidrag er 150000 kroner, eller 250 kr per medlem. Dette er i overensstemmelse med det bidrag som gis fra medlemmer i de andre hytteeierforeningene på Nordseter. Pengene forvaltes via Nordseter utvikling.

Hjemmeside: Kasserer Knut Myklebust viser vår nye hjemmeside hvor gamle og nye medlemmer finner nyttig informasjon. Her kan man melde inn nye medlemmer, samt betale årskontingenten og bestille nye nøkler.
Adressen er forøvrig: http://www.mamut.net/grotashaugen/default.htm

Vedtektene: Aamillom og Risdal har utarbeidet forslag til nye oppdaterte vedtekter. Disse vedtas.

Regnskap:  Regnskapet ble gjennomgått av Knut Myklebust. Det kom enkelte reaksjoner på at det var noe vanskelig å lese, men for øvrig er regnskapet revidert og godkjent.
Det ble rettet en del spørsmål til en betydelig overskridelse (på omkring 100 prosent) i forbindelse med utbedring av veien sommeren 08. Arne Krogsæter, som var leder i den perioden da avtalen ble inngått, redegjorde for dette, og forklarte at han i samarbeid med entreprenøren fant dette nødvendig for å opprettholde god standard på veien. Anleggsmaskiner var dessuten allerede på plass og det ble påpekt en rasjonaliseringsgevinst i forhold til om dette arbeidet eventuelt skulle avsluttes for så å skulle gjenopptas igjen senere. Det ble stilt spørsmål omkring anbudsinnhenting, særlig på så vidt omfattende arbeider, noe det var enighet om at burde foretas for å kunne holde kostnader nede.

Årskontigent: På grunn av store overskridelser til veiutbedring, avsetninger til eventuell utbedring av vannanlegget og for å bedre egenkapitalsituasjonen i foreningen vedtas det å øke årsavgiften til 3350 for fullt medlemskap og 1000 for delmedlemskap for budsjettåret 2009.

Veikommiteen: Jan Erik Aamillom, som leder for veikomiteen la frem en redegjørelse av det arbeidet som til nå er gjort i forbindelse med arbeid for å få muligheter til å ha helårsvei til hyttene. Det er gjort en stor jobb med dette og dette ble grundig gjennomgått på møtet. Denne gjennomgangen finnes på foreningens hjemmeside. Det ble i den forbindelse antydet en kostnadsramme på omkring 10000 kr. pr hytte i investeringskostnader. En betydelig del av dette beløpet forventes å komme i forbindelse med nødvendige bruarbeider, for å sikre planfri krysning mellom vei og skiløype, noe som kreves av Lillehammer kommune for å kunne få en slik godkjenning. Det ble stemt for eller mot at komiteen skulle fortsette sitt utredningsarbeid. Her ble det 19 for og 13 imot for å forsette arbeidet med utredning av kostnader og forslag til traseer for eventuell helårsvei.
Endelig avstemning for eller mot vintervei vil bli foretatt på et ekstraordinært møte/ evt. i årsmøtesammenheng på et senere tidspunkt når trasevalg og kostnadsrammer er klarlagt og ferdig utredet.

Dugnad:
Dato for dugnad er 13 juni. Alle møtes på parkeringsplassen klokken 11.00
Det er anledning til å stille med enten spade eller vafler! Meld fra til styret hva du selv ønsker. De som ikke har anledning til å delta kan gjøre en innsats på et annet tidspunkt, eventuelt bidra på andre måter. Ta kontakt med styret. Se for øvrig de nye vedtektene som sier mer om dette. (Det innføres blant annet mulighet til å betale seg fri fra dugnad. Beløp settes til 300 kr.)Valg:
Styremedlemmer: Inger Klevstrand og Håvard Kvernerud
Varamedlemmer: Per Møllerhagen og Bent Larsen
Valgkommitee: Inge Utstumo og Lisbeth Riiser
Revisor: Knut-Olav Gaaseby


Evt.
Parkeringssituasjonen på parkeringsplassen:
Vi ønsker å minne om (gjøre oppmerksom på) at det ikke er anledning til å holde av parkeringsplass med ski, akebrett o.l. Det beregnes en plass pr hytte, og idet man forlater parkeringsplassen er plassen å betrakte som ledig for andre. Dette har tidvis vært et problem, særlig i påsken, men også i noen grad i vinterferien. Enkelte medlemmer refererer at de har opplevd ubehageligheter fordi de har ”tatt seg til rette” og parkert på plasser der det var plassert ut ski, pulker el, når dette har vært nødvendig, fordi det ellers har vært fullt. Noen har også funnet lapper med lite hyggelige hilsener på fra sinte ”avholdere” av parkeringslommer og enkelte har endog fått tilgriset bilen sin med gjørme og småstein. Dette er en praksis og en holdning oss hytteeiere på Grøtåsen imellom absolutt ikke ønsker og som vi ikke kan akseptere. Vi er ikke så mange, og må kunne stelle godt med hverandre. Et ålreit tiltak, for å avhjelpe kaos og problemer, særlig i påskedagene kan være å be gjester på hyttene å parkere ytterst, evt. andre steder på Nordseter akkurat i den perioden det er trengsel.

Betaling av årskontingent:
Vennligst oppgi gårdsnummer og bruksnummer på hytta når dere betaler årskontingenten. Det forenkler jobben for oss i styret i å identifisere hvem som betaler og hvem som ikke betaler. Det er fortsatt noen få som ikke gjør opp for seg, og dette er svært beklagelig fordi det øker kostnadene for de øvrige.

Styret består nå av:
Leder: Eirik Løkke 90806336
Kasserer: Knut Myklebust 93067088
Sekretær: Ingunn Seljehammer 90835762
Styremedlemmer: Inger Klevstrand og Håvard Kvernerud
Varamedlemmer: Per Møllerhagen og Bent Larsen
Valgkommitee: Inge Utstumo og Lisbeth Riiser
Revisor: Knut Gaaseby

 
Eirik Løkke  5/5 2009
Leder

   
 
Bjørn Lindgren og Håvard Kvernerud